ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

 

На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009,  30/2016 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) члана 17. става 2. Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и 78/2021) и Решења о претходној  сагласности Скупштине града Ужица број 022-92/22, од 30. јуна 2022. године,  Управни одбор Народне библиотеке Ужице расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ 

Подаци о установи:

Народна библиотека Ужице

ул. Трг партизана број 12, Ужице

Радно место:

Директор Народне Библиотеке Ужице.

Мандат директора траје четири године.

 

Услови које кандидат мора да испуњава:

 1. да поседује пословну способност;
 2. да поседује високу стручну спрему, односно да има стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијима у трајању од четири године);
 3. да има најмање пет година радног искуства у струци;
 4. да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 5. познавање једног светског језика;
 6. познавање рада на рачунару.

Пријава и докази о испуњености услова:

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:

 • предлог Програма рада и развоја Народне библиотеке Ужице за период од четири године;
 • извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
 • диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
 • радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.) из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
 • биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима као и о посебним знањима и вештинама а посебно о знању рада на рачунару;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • уверење, не старије од шест месеци, да кандидат није правоснажно осуђиван;
 • фотокопију личне карте;
 • доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе, сертификат или други доказ из кога се може утврдити да кандидат има знање страног језика.)

Кандидат је дужан да поднесе својеручно потписану пријаву на конкурс која садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке: е-mail адресу и број телефона кандидата.

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Приликом сасатављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

 • да кандидат познаје пословање установа културе;
 • да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе ;
 • квалитет предложеног програма рада и развоја Библиотеке, из поднете конкурсне документације.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на звaничном сајту Националне службе за запошљавање, Народне библиотеке Ужице и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије. Јавни конкурс траје до 2. августа 2022. године. Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у овом року.

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у скалду са законом којим се уређује управни поступак. Управни одбор је дужан да од подносиоца пријаве затражи допуну или појашњење пријаве, уколико је документација непотпуна или неразумљива. Уколико подносилац пријаве не отклони недостатке у року који му је Управни одбор, а који не може бити краћи од осам дана, пријава се одбацује Закључком. Неблаговремене пријаве се не разматрају.

Управни одбор обавља разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља министру надлежном за културу записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, с мишљењем о стручним и организационим способнистима сваког кандидата. Министар надлежан за културу именује директора Библиотеке на основу предлога Управног одбора а по сагласности руководиоца Народне библиотеке Србије. Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак или министар надлежни за културу не именује директора са листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео.

Лице задужено за давање обавешетња о јавном конкурсу је Александра Вуковић, телефон 031/514-578 од 8-15 часова сваког радног дана током трајања конкурса.

Пријава на конкурс са доказима доноси се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу: Народна библиотека Ужице, Управни одбор, Трг партизана број 12, 31000 Ужице, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке Ужице“.

Објављивање:

Овај конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање на огласној табли Народне библиотеке Ужице и у дневним новинама Политика.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Председник Управног одбора

                                                                                                                                                                                                                                        Народне  библиотеке Ужице

                                                                                                                                                                                                                                           Славица Ланговић

shares
Skip to content