Библиотечко-информациона грађа и извори који се користе у читаоницама НБУ обухватају:

 • посебан фонд са издвојеним библиотечким збиркама које чине целину;
 • завичајну збирку;
 • референсну збирку;
 • серијске публикације;
 • стару и ретку библиотечку грађу;
 • грађу и изворе обезбеђене путем међубиблиотечке позајмице;
 • као и другу библиотечко-информациону грађу и изворе за које постоје разлози да се њихово коришћење ограничи.
 • Само изузетно, у циљу научног и стручног истраживања, по одобрењу директора или одговорног библиотекара НБУ, грађа намењена за коришћење у читаоницама може се, током викенда или највише до пет дана, позајмити на коришћење ван просторија НБУ, уз остављање идентификационог документа и уз одговарајући реверс.
 • Дневна штампа се користи искључиво у читаоници Одељења периодике. У читаоници се истовремено може добити на читање један примерак дневних новина. Корисник услуга Одељења периодике у току дана може да поручи и добије на коришћење до 15 томова укоричене периодике. Периодика (укоричени томови) могу се копирати у складу са Законом о ауторским и сродним правима осим у случају када по оцени стручног радника може доћи до оштећења.
 • Корисник који користи читаоницу дужан је да покаже чланску карту дежурном библиотекару или неки други идентификациони документ.
 • У читаонице корисник може унети: прибор за рад, преносни рачунар и  флашицу са водом.
 • Корисник је дужан да уношење личних публикација у читаоницу обавезно пријави дежурном библиотекару.Остале услуге позајмице и резервације Грађе регулисане су  Правилником о коришћењу библиотечко-информационе грађе и   извора, пружању основних услуга и начину рада са корисницима НБУ.
Skip to content