Одељење периодике

Одељење периодике

Одељење периодике бави се набавком, обрадом, чувањем и давањем на коришћење континуираних извора у које спадају часописи, новине, магазини, годишњаци, календари, алманаси, зборници различитих установа… Фонд периодичних публикација Народне библиотеке Ужице обухвата преко 500 наслова.

У фонду су најбројнији књижевни часописи (Летопис Матице српске, Београдски књижевни часопис, Књижевни лист, Свеске, Градина, Савременик плус…), али су заступљени и наслови из других области (Трећи програм Радио Београда, Култура, Заштита природе, Пољопривредни календар…).

Тренутно се набавља 5 дневних листова (Политика, Блиц, Данас, Вечерње новости, Спортски журнал) и четири недељника (Нин, Време, Недељник, Илустрована политика).

Трајно се чувају Борба, Политика, Нин, Службени лист ФНРЈ/СФРЈ/СЦГ/СРЈ и Службени гласник Републике Србије, што представља вредан извор података за истраживаче.

Услуге:

Периодичне публикације користе се у читаоници, а тражене чланке могуће је фотокопирати и скенирати.

Корисницима је доступна електронска правна база Параграф лекс, а преко платформе Кобсон (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) омогућен је приступ великом броју стрaних и домаћих часописа.

periodika@biblioteka-uzice.rs

Skip to content