Чланови Народне библиотеке Ужице могу бити сви држављани Републике Србије и страни држављани који поседују пасош.

Чланом НБУ постаје се уплатом чланарине утврђене Одлуком о ценама услуга и добијањем чланске карте, по утврђивању података о идентитету корисника. Корисник се опредељује за које време ће бити члан Библиотеке и у складу са тим уплаћује прописану чланарину за годину или месец дана. Годишња чланарина важи годину дана од дана учлањења, а месечна тридесет дана од дана учлањења.

Чланство се може обновити (продужити) уз претходно ажурирање података о личности на основу идентификационог документа и у том случају се не издаје нова чланска карта.

Приликом учлањења у базу података уписују се следећи подаци о кориснику:

– име и презиме,

– име једног родитеља или старатеља (за малолетна лица),      

– стална адреса становања са поштанским бројем,

– привремена адреса становања са поштанским бројем,

– број личне карте, пасоша или другог важећег идентификационог документа

– занимање или категорија (за потребе статистике),

– број телефона,

– електронска адреса,

– степен стручне спреме (за потребе статистике)

За малолетна лица обавезно се уписује број личне карте и место издавања личне карте родитеља или старатеља.

Чланска карта  садржи  име, презиме, број чланске карте и бар-код   корисника.

Чланска карта гласи на име и презиме учлањене особе и не сме је користити друга особа.

У случају оштећења или губитка чланске карте, накнада за израду нове биће регулисана у складу са Одлуком о ценама услуга. О издатом дупликату води се евиденција у бази корисника.

Члан је дужан да пријави сваку промену личних података у року од 15 дана од настале промене стручном раднику .

Уписом у НБУ корисник услуга, односно родитељ или старатељ малолетног корисника услуга, обавезује се да прихвата одредбе прописане Правилником о коришћењу библиотечко-информационе грађе и извора, пружању основних услуга и начина рада са корисницима НБУ

Библиотека штити податке о корисницима у складу са важећим Законом о заштити података о личности.

Право на бесплатно чланство имају:

– деца предшколског узраста;
– ученици првог разреда основне школе;

– добровољни даваоци крви, за годину у којој су добровољни даваоци (уз потврду односно легитимацију о давању крви);
– особе са инвалидитетом, чланови удружења особа са инвалидитетом;

– запослени у НБУ и чланови њихове уже породице (супружници и деца);

– пензионисани запослени НБУ ;

– лица којима се додељује почасно чланство;

– друге категорије за које УО НБУ донесе одлуку (труднице, власници породичних картица, учесници ратова, ђаци генерације основних и средњих школа и ученици који су освојили прва три места на републичком или међународном такмичењу, чланови разних организација и удружења и остали).

Директор може донети одлуку о  бесплатном учлањењу водећи рачуна о статусу корисника и интересима установе.

Право на попуст при уплати чланарине имају чланови удружења „Клуба три“ или други корисници уколико УО или директор НБУ  донесу такву одлуку.

Одлуком о ценама услуга НБУ утврђује се висина новчане надокнаде за
услуге које НБУ пружа.

Одлуку о ценама услуга НБУ доноси Управни одбор НБУ.

 

Skip to content