JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE

 

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009,  30/2016 – ispravka, 6/2020, 47/2021 i 78/2021) člana 17. stava 2. Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2011 i 78/2021) i Rešenja o prethodnoj  saglasnosti Skupštine grada Užica broj 022-92/22, od 30. juna 2022. godine,  Upravni odbor Narodne biblioteke Užice raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE 

Podaci o ustanovi:

Narodna biblioteka Užice

ul. Trg partizana broj 12, Užice

Radno mesto:

Direktor Narodne Biblioteke Užice.

Mandat direktora traje četiri godine.

 

Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 1. da poseduje poslovnu sposobnost;
 2. da poseduje visoku stručnu spremu, odnosno da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka i umetnosti (odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – diplomske akademske studije – master; specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijima u trajanju od četiri godine);
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
 4. da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;
 5. poznavanje jednog svetskog jezika;
 6. poznavanje rada na računaru.

Prijava i dokazi o ispunjenosti uslova:

Konkursna prijava za izbor kandidata za direktora treba da sadrži sledeće dokaze:

 • predlog Programa rada i razvoja Narodne biblioteke Užice za period od četiri godine;
 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci;
 • diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;
 • radnu knjižicu, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu (ugovori, potvrde i dr.) iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;
 • biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima kao i o posebnim znanjima i veštinama a posebno o znanju rada na računaru;
 • uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti;
 • uverenje, ne starije od šest meseci, da kandidat nije pravosnažno osuđivan;
 • fotokopiju lične karte;
 • dokaz o znanju svetskog jezika (diploma fakulteta, potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje – potvrda referentne akreditovane ustanove, sertifikat ili drugi dokaz iz koga se može utvrditi da kandidat ima znanje stranog jezika.)

Kandidat je dužan da podnese svojeručno potpisanu prijavu na konkurs koja sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt podatke: e-mail adresu i broj telefona kandidata.

Dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Prilikom sasatavljanja liste kandidata, Upravni odbor će ceniti i sledeće činjenice:

 • da kandidat poznaje poslovanje ustanova kulture;
 • da kandidat poseduje rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti kulture ;
 • kvalitet predloženog programa rada i razvoja Biblioteke, iz podnete konkursne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, Narodne biblioteke Užice i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije. Javni konkurs traje do 2. avgusta 2022. godine. Blagovremena prijava je svaka prijava koja je podneta u ovom roku.

Upravni odbor je dužan da postupa sa prijavama na javni konkurs u skaldu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak. Upravni odbor je dužan da od podnosioca prijave zatraži dopunu ili pojašnjenje prijave, ukoliko je dokumentacija nepotpuna ili nerazumljiva. Ukoliko podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u roku koji mu je Upravni odbor, a koji ne može biti kraći od osam dana, prijava se odbacuje Zaključkom. Neblagovremene prijave se ne razmatraju.

Upravni odbor obavlja razgovore sa kandidatima i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja ministru nadležnom za kulturu zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata, s mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnistima svakog kandidata. Ministar nadležan za kulturu imenuje direktora Biblioteke na osnovu predloga Upravnog odbora a po saglasnosti rukovodioca Narodne biblioteke Srbije. Ako Upravni odbor utvrdi da nema kandidata koji ispunjava uslove da uđe u izborni postupak ili ministar nadležni za kulturu ne imenuje direktora sa liste kandidata, smatra se da javni konkurs nije uspeo.

Lice zaduženo za davanje obavešetnja o javnom konkursu je Aleksandra Vuković, telefon 031/514-578 od 8-15 časova svakog radnog dana tokom trajanja konkursa.

Prijava na konkurs sa dokazima donosi se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Narodna biblioteka Užice, Upravni odbor, Trg partizana broj 12, 31000 Užice, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Narodne biblioteke Užice“.

Objavljivanje:

Ovaj konkurs se objavljuje na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje na oglasnoj tabli Narodne biblioteke Užice i u dnevnim novinama Politika.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Predsednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                                                                                                        Narodne  biblioteke Užice

                                                                                                                                                                                                                                           Slavica Langović

shares
Skip to content